Person­upp­giftspo­licy

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina person­upp­gifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina person­upp­gifter.

Vi behandlar dina person­upp­gifter i syfte att uppfylla våra åtaganden i våra olika delar av verksam­heten. Detta inklu­derar leverans av våra event och de tjänster och bokningar du beställer vid dessa tillfällen. Vi ser även till att följa lagar och förord­ningar som gäller för vår verksamhet, vilket kan innebära att vi sparar detaljer om våra inter­ak­tioner.

När du anger speci­fika behov i samband med bokningar, ger du oss ditt medgi­vande att hantera dessa uppgifter för att leverera den tjänst du begärt. Om du väljer att ta emot direkt­mark­nads­fö­ring, används dina person­upp­gifter för att erbjuda dig tjänster och produkter från oss.

Dina uppgifter kan också användas för att genom­föra marknads­a­na­lyser och riskhan­te­ring, vilket hjälper oss att förbättra våra erbju­danden och tjänster. Kom ihåg att du när som helst kan välja bort marknads­fö­ring eller anpassa vilka erbju­danden du får från oss.

Vad vi samlar in

Vi hanterar de person­upp­gifter du väljer att ge oss i samband med våra event, som till exempel men inte bara; ditt namn, företags- eller förenings­namn, e‑post och telefon­nummer. Detta kan också handla om särskilda önskemål du har, i samband med din bokning, som är relevanta för eventet du ska delta i.

Du tillhan­da­håller dina person­upp­gifter när du bokar direkt genom vår webb eller våra leveran­tö­rers webbplats, över telefon, via e‑post, eller fysiskt när du bokar på plats.

Att ge oss dina uppgifter är ditt eget val, men för vissa av våra tjänster kan det vara nödvän­digt för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig. Om du väljer att inte dela med dig av dina person­upp­gifter, kanske vi inte kan erbjuda dig den service du önskar.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina person­upp­gifter hålls i vår databas så länge som det behövs för att vi ska kunna leverera de tjänster du förväntar dig av oss, och aldrig längre än vad lagen tillåter. Det kan innebära att vi behåller viss infor­ma­tion för att följa bestäm­melser i exempelvis konsu­ment­köplagen eller bokfö­rings­lagen.

För att säker­ställa att infor­ma­tionen vi har om dig är aktuell och korrekt kan vi ibland behöva fylla i eller uppda­tera dina uppgifter genom att kontrol­lera dem mot offent­liga register.

Vem/Vilka hanterar person­upp­gif­terna?

Dina person­upp­gifter hanteras av Marknads­bo­laget och kan också hanteras av de partners vi arbetar med för att kunna ge dig den service och de upple­velser du förväntar dig från våra evene­mang, som till exempel de som tillhan­da­håller administ­ra­tiva och system­re­la­te­rade tjänster.

När du delar med dig av dina person­upp­gifter till oss innebär det att du godkänner att de kanske behandlas utanför EU/EES. Vi ser till att sådan behand­ling endast sker i länder godkända av EU-kommis­sionen eller där det finns starka skydds­me­ka­nismer på plats för att skydda dina rättig­heter.

Samtycke

Genom att accep­tera våra villkor, vare sig det är online på centralanacka.se, vid ett köp på plats, via e‑post eller över telefon, ger du oss tillå­telse att samla in och använda dina uppgifter enligt de riktlinjer vi har angett.

Du har rätt att när som helst få felak­tiga person­upp­gifter om dig korri­ge­rade eller borttagna. Om du har gett ditt samtycke till att vi bearbetar dina uppgifter, har du också rätten att ta tillbaka det samtycket. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke, prote­stera mot hur vi hanterar dina uppgifter, eller om du anser att behand­lingen inte är nödvändig, kan du kontakta oss för att be om borttag­ning eller begräns­ning av dina uppgifter genom att maila till info@centralanacka.se.

Cookies

När det kommer till cookies, de små datafi­lerna som gör din webbupp­le­velse smidi­gare, använder vi dem för att förstå hur du intera­gerar med våra tjänster och för att kunna förbättra dem. På vår webbplats godkänner du, och ställer in nivån av, använd­ningen av cookies. Du hittar detal­jerad infor­ma­tion om alla cookies i vår ”Samtyc­kes­in­ställ­ning för cookies” på webben. Dessa hjälper oss att samla in anonym statistik och ge dig en mer perso­nan­passad upple­velse.

Du kan när som helst ändra dina cookie-inställ­ningar i din webblä­sare.

Säker­hets­åt­gärder för skydd av person­upp­gifter

För att skydda dina person­upp­gifter använder vi oss av en kombi­na­tion av tekniska och organi­sa­to­riska säker­hets­åt­gärder. Detta inklu­derar regel­bunden säker­hets­gransk­ning av våra system. Vi ser även till att vår personal är utbildad i dataskydds­frågor och förstår vikten av att skydda personlig infor­ma­tion.

Alla under­le­ve­ran­törer och samar­bets­part­ners som hanterar person­upp­gifter för vår räkning är noga utvalda och åläggs att följa våra säker­hets­stan­darder.

Din integritet är viktig för oss och vi förbinder oss att konti­nu­er­ligt förbättra våra säker­hets­åt­gärder för att hålla dina person­upp­gifter så säkra som möjligt.

Sociala Medier

När du kontaktar oss via sociala platt­formar hanteras din infor­ma­tion av dessa tjänster och kan komma att delas med andra parter som de samar­betar med. Det är bra att veta att dina uppgifter då kan bli tillgäng­liga även utanför EU:s gränser.

Kom ihåg att inte skicka känsliga uppgifter genom sociala medier – det gäller allt från person­nummer till kontak­tin­for­ma­tion. Om vi ser sådan infor­ma­tion i våra sociala medie­ka­naler, kommer vi att ta bort den för att skydda din integritet.

Vi använder sociala medier för marknads­fö­ring och därför kan du exponeras för riktad reklam baserat på din använd­ning av dessa platt­formar. Du har möjlighet att kontrol­lera och anpassa dina annonsin­ställ­ningar direkt inom sociala medie­platt­for­marna.

Ändringar i vår person­upp­giftspo­licy

Vi följer gällande dataskydds­lagar och bästa praxis, vilket innebär att vi regel­bundet kan komma att uppda­tera vår person­upp­giftspo­licy. När vi gör ändringar som är viktiga och påverkar dina rättig­heter eller det sätt som vi behandlar dina person­upp­gifter på, kommer vi att infor­mera dig genom att tydligt meddela detta på vår webbplats. Vi rekom­men­derar att du regel­bundet besöker vår webbplats för att hålla dig uppda­terad om eventu­ella uppda­te­ringar till vår policy.

Kontakt­upp­gift till person­upp­gifts­an­svarig:

Anders Börjesson, vd
info@centralanacka.se